Data d’inici: 11 de febrer de 2020
Horari:
de 17h a 20.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 60 hores de formació presencial.

Objectius generals:

L’objectiu d’aquest curs és dotar als assistents del nivell bàsic en prevenció establerta pel R.D. 39/97 en el seu annex IV i en el V Conveni General de la Construcció en l’article 166.

Continguts del curs:

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
  -El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  -Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
  -Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
  -Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

 2. Riscos generals i la seva prevenció.
  -Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  -Riscos lligats al medi ambient del treball.
  -La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  -Sistemes elementals de control de riscos. Medis de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
  -Plans d’emergència i evaquació.
  -El control de salut dels treballadors.

 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  -Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, andamis, plataformes de treball, escales, etc).
  -Implantació d’obra. Locals higiènico-sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  -Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  -Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
  -Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
  -Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, CSS, treballadors designats, etc).

 5. Primers auxilis
  Procediments generals
  Pla d’actuació.

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS