1 Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals

  • Per a accedir al campus, Mecabit proporciona un identificador únic i exclusiu que només pot ser usat per la persona a la que se li ha proporcionat. Es responsabilitat de l’usuari la seva custòdia i un ús ajustat a les normatives establertes pel centre i a la legislació vigent.
  • Mecabit es reserva la potestat d’establir sistemes suplementaris que permetin comprovar si la identitat de l’usuari es correspon amb la del seu usuari legítim.
  • Si no s’indica el contrari, els exercicis i les proves avaluatives són de caràcter individual. Amb el present l’usuari es compromet a que totes les tasques que realitzi seran fruit del seu esforç individual.
  • En les connexions amb imatge, els alumnes presentaran un aspecte i una actitud formal, estant prohibit menjar i beure durant aquest espais de temps i s’ocuparan de no incorporar cap soroll d’ambient que pugui interferir en el correcte desenvolupament de la sessió.
  • L’alumne es compromet a fer un bon ús de les eines de socialització del campus, com els fòrums o xats, usant-los per a la finalitat que se’ls hi atorgui.
  • En les connexions grupals es parlarà en tot moment amb respecte, tant al formador com als companys, seguint l’ordre i funcionament d’intervenció prèviament marcat pel docent i reservant-se aquest la llibertat de desconnectar qualsevol participant que presenti una actitud inadequada.
  • El docent es compromet a donar resposta a les consultes en un termini màxim de 48 hores, a excepció que aquest manifesti una informació diferent i justificada.
  • Per a qüestions tècniques urgents el centre posa a disposició dels alumnes el telèfon 601179556 .

LOPD / IMATGE

Li informem que les seves dades identificatives i les contingudes en el Campus virtual i fitxers adjunts poden ser incorporades a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials i, que seran conservades mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades i d’altres reconeguts normativament dirigint-se al correu emissor o a info@mecabit.com. 

De la mateixa manera, si vostè no desitja cedir la seva imatge o veu per a gravacions dins l’aula virtual o qualsevol altre fi o mitjà, pot informar-ho per correu electrònic a info@mecabit.com; cal tenir en compte que, per a la formació subvencionada, el centre pot haver de certificar les assistències per tal d’optar al certificat corresponent.

A tal efecte, en les formacions subvencionades, les seves dades poden ser trameses a les administracions públiques que ho requereixin en actes d’inspecció i/o auditoria.

VIRUS I SEGURETAT

Tot i que hem pres mesures per a garantir que aquest  que el Campus virtual i els seus fitxers adjunts estan lliures de virus, la bona pràctica en seguretat aconsella que el receptor ha d’assegurar-se que en efecte estan lliures de virus.