Data d’inici: 13/04/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dimarts i dijous
Finalitza el: 13/05/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades amb prioritat per a treballadors en actiu.
Consta d’un total de 30 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs Nòmines i Seguretat Social II:

Continguts del curs Nòmines i Seguretat Social II:

 1. Gestió laboral.
  1.1. L’empresa i la Seguretat Social.
 2. Règim general de la seguretat social.
 3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.
 4. El règim especial dels treballadors autònoms.
 5. Llibres obligatoris.
 6. El calendari laboral.
 7. La contractació de treballadors.
 8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.
 9. Suspensió de la relació contractual.
 10. L’expedient del treballador.
 11. Contractes bonificats.
 12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
 13. Liquidacions.
  13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
  13.2. Retencions a compte de l’IRPF.
  13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
  13.4. Situacions especials.
  13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
  13.6. Contractació a temps parcial.
  13.7. Cotització a la Seguretat Social.
  13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
  13.9. Omplir TC-1, TC-2.
  13.10. Tipus de cotització
  13.11. Ajornaments i recàrrecs.
  13.12. Sistema RED.
 14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança
 15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
 16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, o bé a través d’aquest formulari