Data d’inici: 24/03/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Finalitza el: 17/05/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.
Consta d’un total de 60 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs de Comptabilitat avançada:

 

Continguts del curs Comptabilitat bàsica:

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en e l’Impost de
Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb
l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de
Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels
instruments a final d’exercici.
6. Comptabilització de l’Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició de l’Impost de Societat

6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l’impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiu

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT – FETRECURSOS